[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
เมนูหลัก
ระบบบริหารการจัดการ

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการประเมินตนเอง
E-OFFICE
หน่วยงานภายใน
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาระบบริหารจัดการครุภัณฑ์
รายงานงบทดลอง
จุลสารวิทยาลัย

 
  
ตารางเรียน  
 

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับชั้น ปวช.
- สาขาวิชาช่างยนต์ ปวช.1
- สาขาวิชาช่างยนต์ ปวช.2
- สาขาวิชาช่างยนต์ ปวช.3

- สาขาวิชาช่างไฟ ปวช.1

- สาขาวิชาช่างไฟ ปวช.2
- สาขาวิชาช่างไฟ ปวช.3
- สาขาวิชาช่างไฟ ปวช.3


- สาขาวิชาการบัญชี ปวช.1
- สาขาวิชาการบัญชี ปวช.2
- สาขาวิชาการบัญชี ปวช.3
- สาขาวิชาการบัญชี ปวช.3


- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.1
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.2
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3


- สาขาวิชาก่อสร้าง ปวช.1

ระดับชั้น ปวส.
- สาขาวิชาการบัญชี ปวส.1
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส.1
- สาขาวิชาช่างไฟ ปวส.2

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่ 1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000 โทรศัพท์ 0-3232-1903, มือถือ 086-4747398 , โทรสาร 0-3232-3924 , E-mail rptc.rb@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5