ชื่อ - นามสกุล :นายวรพงษ์ พุทธไพบูลย์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :1 ถ.มนตรีสุริยวงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :