ชื่อ - นามสกุล :นายวีรวัฒน์ สวัสดิ์สุข
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ที่อยู่ :1 ถ.มนตรีสุริยวงค์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการ
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :