ชื่อ - นามสกุล :นายชิษณุพงศ์ ศรีวิบูลย์กุล
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ที่อยู่ :เลขที่ 1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา