ฝ่ายบริหาร

นายชุภามิตร ทะนันไธสง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชุภามิตร ทะนันไธสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร้อยตรี ชาติชาย พุทธนิมิตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุปัน แพงบุปผา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมโภชน์ ปรารถนาดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา