บุคลากรครู

นายชุมพล แก้วศิริ
ครู คศ.2

นายสมโภชน์ ปรารถนาดี
ครู คศ.2

นายกฤษฎา กาญจนรัชต์
ครู คศ.3

นายบัญญัติ แสงอากาศ
ครู คศ.2

นายคมสันต์ ป้ายจัตุรัส
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยโทวินัย ม่วงเทพรส
ครู คศ.2

นายสุปัน แพงบุปผา
ครู คศ.2

นายพิพัฒน์ ดวงใจ
ครูผู้ช่วย

นายพาณโชค ทัศนิยม
ครู คศ.2

นางอภิชญา ปุณยจรัสภาคย์
ครู คศ.2

นางนันท์ฐิตา นันท์นิธิวรกุล
ครู คศ.3

นางสาวนวพรรณ แก่นไร่
ครู คศ.2

นายคณากร นาคอาจ
ครู คศ.1

นางกฤษณา เทพทิตย์
ครู คศ.1

นางสุชีรา คำเทียน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภรณี อยู่จันทร์
ครู คศ.3

นางสาววริศรียา ลิ้มพรรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวพิมพ์พัฑน์ อิสรธาดากุล
พนักงานราชการ ครู

นางสาวณสิกาญจน์ วงษ์ประเสริฐ
พนักงานราชการ ครู

นางสาวสโรธร ศรีชัย
พนักงานราชการ ครู

นายประภา รูปิยเวช
ครูจ้างประจำ

นางกมลลักษณ์ กำลังหาญ
ครูจ้างประจำ

นายณรงค์ ระรื่นรมณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวฐิติพร จีนเรือง
ครูพิเศษสอน

นายสมรักษ์ ชื่นจิตร
ครูพิเศษสอน