บุคลากรครู

นายกฤษฎา กาญจนรัชต์
ครู คศ.4

นางนันท์ฐิตา นันท์นิธิวรกุล
ครู คศ.3

นางสาวสุภรณี อยู่จันทร์
ครู คศ.3

นายชุมพล แก้วศิริ
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยโทวินัย ม่วงเทพรส
ครู คศ.2

นายสุปัน แพงบุปผา
ครู คศ.2

นายบัญญัติ แสงอากาศ
ครู คศ.2

นายพาณโชค ทัศนิยม
ครู คศ.2

นางอภิชญา ปุณยจรัสภาคย์
ครู คศ.2

นางสาววริศรียา ลิ้มพรรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวนวพรรณ แก่นไร่
ครู คศ.2

นายคณากร นาคอาจ
ครู คศ.1

นางกฤษณา เทพทิตย์
ครู คศ.1

นางสุชีรา คำเทียน
ครูผู้ช่วย

นายพิพัฒน์ ดวงใจ
ครูผู้ช่วย

นายคมสันต์ ป้ายจัตุรัส
ครูผู้ช่วย

นายสุริยะ ชาวเวียง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์พัฑน์ อิสรธาดากุล
พนักงานราชการ ครู

นางสาวณสิกาญจน์ วงษ์ประเสริฐ
พนักงานราชการ ครู

นางสาวสโรธร ศรีชัย
พนักงานราชการ ครู

นายประภา รูปิยเวช
ครูจ้างประจำ

นางกมลลักษณ์ กำลังหาญ
ครูจ้างประจำ

นายณรงค์ ระรื่นรมณ์
ครูพิเศษสอน

นางสาวฐิติพร จีนเรือง
ครูพิเศษสอน

นายสมรักษ์ ชื่นจิตร
ครูพิเศษสอน