ฝ่ายบริหาร

ว่าที่ร้อยตรี พงษ์อนัน เปลี่ยนเอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชุภามิตร ทะนันไธสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร้อยตรี ชาติชาย พุทธนิมิตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุปัน แพงบุปผา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา