นักการ แม่บ้าน พนักงานขับรถ

นายวิชิต แซ่เล้า

นายชลิต รินทร

นางบัวลี สวัสดี

นายยงยุทธ เกิดเล