เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุน

นายวิชิต แซ่เล้า
พนักงานขับรถ

นายชลิต รินทร
ภารโรง

นางบัวลี สวัสดี
แม่บ้าน

นายยงยุทธ เกิดเล
ภารโรง

นายยอดชาย ศรีชัย
ยามรักษาความปลอดภัย

นายบุญเสริม ค้นหาสุข
ยามรักษาความปลอดภัย

นายสำเริง รุ่งเรือง
ยามรักษาความปลอดภัย