พนักงานราชการ(ครู)

นางสาวพิมพ์พัฑน์ อิสรธาดากุล
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวณสิกาญจน์ วงษ์ประเสริฐ
พนักงานราชการ (ครู)

นางสาวสโรธร ศรีชัย
พนักงานราชการ (ครู)